MIRELITE WEBÁRUHÁZ
GYORSFAGYASZTOTT TERMÉKEK ÁRUHÁZA

A termékeink magyar zöldségekből és gyümölcsökből, magyar munkaerővel, Magyarországon készülnek.
Kiemelt ajánlatok
ÁSZF

Letöltés

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben részletesen szabályozza B2C lakossági ügyfelek részére a Webáruház Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait és kötelezettségeit, a köztük létrejövő jogviszonyt, valamint a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. B2B vállalati ügyfelekkel minden esetben egyedi szerződést kötünk, mely az abban szabályozott kérdésekben az irányadó, az ott nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF az irányadó. Az itt sem szabályozott kérdésekben a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

1. Alapfogalmak

1.1 Szolgáltató adatai
Név: MIRELITE MIRSA ZRT.
Cím: 2730 Albertirsa, Baross u. 78.
Adóigazgatási azonosítószám: 10475100-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040030


1.2 A Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén

1.3 A Szállító
A megrendelt áruk kiszállítását szolgáltató saját gépjárműjével végzi, ahhoz mást nem vesz igénybe.

2. Az ÁSZF közzététele, hatálya és módosítása

2.1 Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya és módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.


3. A Webáruház-szolgáltatás

A Szolgáltató a Vásárló részére a webáruház szolgáltatást az alábbi feltételek szerint nyújtja.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya


A Szolgáltató kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.


4. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Regisztráció

A Regisztráció menüpont alatt megtalálható adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.2 Általános jellemzők

Szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja és részére a Szolgáltató megrendeléséről visszaigazoló e-mail üzenetet küld. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

Megrendelés jóváhagyása és a visszaigazoló e-mail elküldése után a megrendelés már nem törölhető.

4.4 Fizetési feltételek

Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti vagy bankkártyával fizethet. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. Vásárlónak lehetősége van a megrendelt áru ellenértékét előzetesen banki átutalással is teljesíteni. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4.5 Szállítási módok.

A szállítás a szolgáltató saját gépjárműjével történik.

A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétől függően. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a webáruház kijelzi a vásárló számára.

Szállítási díjak: Az ország települései kategorizálva vannak, a webáruház telephelyének távolsága, és település lélekszáma alapján, ebből kifolyólag a szállítási költség egyedileg van meghatározva településenként. A vásárlás során a szállítási cím megadásával a pontos szállítási összeg kikalkulálódik. Szállítási határidő: termékenként,  készlet függvényében változik, de a szállítás maximum 1 hét. A vásárlás során a szállítási idő láthatóvá válik.

4.6 Sikertelen kézbesítés

A szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a vásárló köteles megtéríteni a Szolgáltató számára.


5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 14 napon belül indoklás  nélkül elállhat a vásárlástól. Ha a megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy telefaxon vagy elektronikus levél útján az alábbi címek egyikére:

postacím: 2730, Albertirsa Baross u. 78.

fax: 06/53-570-113

e-mail:   mirsa@mirsa.hu

A vásárló köteles az elállási jog nyilatkozat kereskedő részére történi eljuttatását követően  indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a terméket visszaküldeni vagy átadni a kereskedő részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a vásárló elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét vásárló viseli. E költségek legmagasabb becsült összege: 10.000,-Ft.

Ebben az esetben Szolgáltató köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.

Ha a megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül szolgáltató a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy megrendelő a szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választott). A visszatérítés során a szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve ha megrendelő más fizetési módigénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag megrendelőt többletköltség nem terheli.

Nem élhet a jogával a vásárló, ha gyorsan romlandó árut vett. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült egyéb költségeket a megrendelő viseli. A vásárlónak a termék átvételekor ellenőriznie kell a szavatossági időt, és ha nem megfelelő számára, akkor nem köteles átvenni.

A vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Szolgáltató a megrendelt áru átadásáig köteles a termékek hűtéséről gondoskodni, a termék átvételét követően a termék megfelelő hőfokon való hűtése a vásárló kötelessége.

6. Egyebek

6.1. Biztonság

Webáruház használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

-         használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal,

-         telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. Felelősség kizárása

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

6.3 Szerzői jogok

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

6.4. Jogviták

Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.